תקנון ועד שכונת שרונה

תקנון ועד שכונת שרונה

 

ועד שכונת שרונה הוא התארגנות תושבים, שאינה מאוגדת כתאגיד המוכר בדין הישראלי.

במשך תקופה ארוכה חברי הוועד, שהיה מצומצם בתחילה, פעלו היטב. עם התגברות הקמת הפרויקטים בשכונה ואכלוס תושבים חדשים, הצטרפו לפעילות הוועד חברים נוספים, בהתנדבות. בהתאם לכך, גם התרחבו נושאי הטיפול של הוועד (וממילא קצב האכלוס בשכונה יצר כשלעצמו אתגרים חדשים).

התרחבות הוועד איפשרה לייצר ועדות משנה, כך שכל חבר יוכל להתמקד בטיפול בנושא אחד, מתוך הנחה שהדבר יביא להקצאה יעילה של משאב הזמן של אותו חבר ועד. ואולם, התרחבות הוועד הולידה גם צורך ביצירת מנגנון תיאום בין כלל חברי הוועד, הן על מנת שהוועד ידבר בקול אחד והן על מנת שכלל חברי הוועד יידעו מהם נושאי הטיפול המצויים על סדר היום.

לצד אלו, ומאחר שאין חוק, תקנה או צו המוכרים בדין הישראלי, שמסדירים את פעילות הוועד במתכונת שבה הוא פועל כיום – ביקש הוועד לקבוע לעצמו כללים ברורים בעניין, אשר יסדירו נושאים שונים, ובין היתר – הצטרפות לוועד והפסקת חברות בוועד.

מכל אלו נולד הצורך בתקנון.

בישיבת הוועד מיום 30 בנובמבר 2019 אושר תקנון הוועד. הוראותיו ייכנסו לתוקף מחר, החל מיום 8 בדצמבר 2019. המעוניינים לעיין בתקנון הוועד יוכלו להיכנס לעמוד “אודות הוועד”.

 

כתיבת תגובה