מי אנחנו ומה אנחנו עושים

ועד שכונת שרונה נוסד בשנת 2018 כהתארגנות של בעלי נכסים ושל התושבים הראשונים שהחלו לאכלס את השכונה. הוועד משתדל לפעול בכלל מישורי החיים הרלוונטיים לתושבי השכונה, ועל פי תקנון שמסדיר את פעילותו. פעילות הוועד מתבצעת כיום בעיקרה באמצעות 4 ועדות משנה.

ועדת משנה לחינוך

פעילות במישורים החינוכיים הנוגעים לילדי השכונה. ועדת המשנה אינה מחליפה את הנהגת ההורים אלא פועלת עמה בשיתוף

ועדת משנה למבני ציבור

פעילות הקשורה להקמת ולהפעלת מבני הציבור השונים בשכונה. ועדת המשנה אינה מחליפה את העירייה, אלא שואפת לשיתוף פעולה עמה

ועדת משנה לפיתוח

פעילות ועדת משנה זו מתרכזת בעיקר במישורים הנוגעים לפיתוח השכונה וסביבתה

ועדת משנה לתרבות ולפנאי

פעילות ועדת משנה זו עוסקת בייזום פעילויות תרבות בשכונה בשיתוף פעולה עם העירייה

עוד קצת עלינו

הוועד מורכב ממתנדבים, הפועלים על חשבון זמנם הפרטי, ואשר לעתים משקיעים אף מכספם ללא קבלת כל תמורה שהיא.

שקיפות והנגשת מידע

הוועד ישקיף את פעילותו באמצעות אתר האינטרנט וערוצי תקשורת נוספים, וינגיש את מרב המידע הקיים ברשותו שעשוי להיות רלוונטי לתושבי ובעלי הנכסים בשכונה

מתכונת ההתאגדות

ועד שכונת שרונה אינו מאוגד כיום כתאגיד משפטי, והוא מהווה התארגנות של תושבים שפועלים יחד למען מטרות ברורות, כפי שנקבע בתקנון הוועד

הצטרפות לוועד

מעוניינים לקחת חלק בפעילות הוועד? צרו עמנו קשר. ההצטרפות היא וולונטרית, וכפופה לאמור בתקנון הוועד

הבהרה בנוגע למעמדו המוניציפאלי של הוועד

אנו מבקשים להבהיר, שעל פי הוראות הפרק השלישי לפקודת העיריות [נוסח חדש], על מנת שיוכר מעמדו מוניציפאלי של ועד שכונה, נדרש שר הפנים להכריז על אותה שכונה כ”רובע עירוני”. לאחר ההכרזה, מתקין השר תקנות מיוחדות, אשר קובעות – בין היתר – את הסדרי הבחירות לוועד וניהול הוועד (ראו לדוגמה את תקנות העיריות (רובע עירוני – נווה מונוסון), התשס”ו-2006, אשר מסדירות את ההתנהלות של ועד נווה מונוסון בעיריית יהוד-מונוסון. התקנות ניתנות לאיתור בגוגל).

נכון לשנת 2019, שכונת שרונה לא הוכרזה כרובע עירוני, ועל כן אין לוועד שכונת שרונה מעמד פורמאלי מוניציפאלי. כוחו של הוועד לפעול לטובת השכונה אל מול הרשויות השונות, כהתארגנות התנדבותית-אזרחית, נשאב מתמיכת תושבי השכונה. תמיכת תושבי השכונה יכולה להיות אקטיבית, בדרך של נטילת חלק פעיל ושוטף בפעילות הוועד; והיא יכולה להיות פאסיבית, בדרך של חיזוק פעילות הוועד מרחוק (ובין היתר – פרסום התבטאויות תומכות ברשתות החברתיות השונות, ולרבות אל מול העירייה).

"החזון העומד לנגד עינינו בקשר עם שכונת שרונה הוא שכונה שתתן ביטוי לרמת החיים והחלום אותו כולנו רוצים להגשים: חיי קהילה שוקקים, שירותים ציבוריים מלאים וחינוך נאות לילדינו. על מנת שחזון זה יתמשש יש צורך אדיר במעורבות וערבות קהילתית והדדית של כולנו, וכך אנו פועלים. בוועד השכונה חברים חלק מתושבי השכונה הפועלים מזמנם, ובהתנדבות מלאה, עבור כולנו"
יניב מנצור ועד שכונת שרונה כפר יונה
יניב מנצור
יושב ראש ועד שכונת שרונה